1878-1942 Yosano, Tekkan, 1873-1935,Matsumura, Hiroji, 1909-,Yosano, Akiko,

Yosano, Tekkan, 1873-1935,Matsumura, Hiroji, 1909-,Yosano, Akiko, 1878-1942

Произведения автора3